Zorgen over gezondheid

Ik ben (oud-)medewerker van een (niet-POMS) Defensielocatie en maak me zorgen over mijn gezondheid, waar kan ik terecht?

Bent u blootgesteld aan chroom-6 en maakt u zich zorgen over uw gezondheid? Neem dan contact op met uw huisarts of, als u militair bent, militair huisarts. Uw (militair) huisarts bepaalt of er vervolgonderzoek nodig is naar een ziekte of aandoening, die gerelateerd kan zijn aan het werken met chroom-6.

Ik ben oud-medewerker van een POMS-locatie en maak me zorgen over mijn gezondheid, waar kan ik terecht?

Als oud-medewerker van een POMS-locatie kunt u gebruikmaken van een Persoonlijk Gezondheidskundig Consult (PGC). Veel oud-POMS-medewerkers die zijn blootgesteld aan chroom-6 hebben aangegeven zich zorgen te maken over hun gezondheid. Defensie heeft via het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een Deskundigenberaad gevraagd advies te geven over passende maatregelen hiervoor. Als tijdelijke oplossing kon u in dit geval in aanmerking komen voor vergoeding van het eigen risico uit de zorgverzekering bij aanvullend medisch onderzoek. Het Deskundigenberaad heeft nu een advies opgesteld over een permanente en passende maatregel. Hier is uitgekomen dat u vanaf nu gebruik kunt maken van een Persoonlijk Gezondheidskundig Consult.

Om in aanmerking te komen voor het Persoonlijk Gezondheidskundig Consult moet u een functie op een POMS-locatie hebben gehad die behoort tot één van de risicofuncties. Goed om te weten is dat u ook van het PGC gebruik kunt maken als u al een uitkering heeft ontvangen voor een aandoening, bijvoorbeeld eczeem, maar zich zorgen maakt over een andere aandoening die met chroom-6 te maken kan hebben. Meer informatie leest u in de veelgestelde vragen hieronder.

Wat is het Persoonlijk Gezondheidskundig Geneeskundig Consult wel en wat is het niet?

Wat het Persoonlijk Gezondheidskundig Consult (PGC) wel is:

  • Een PGC is gericht op counseling. Counseling betreft informatievoorziening, meedenken en eventueel advisering. De counseling gaat uit van de behoefte van de hulpvrager.
  • Het PGC biedt de mogelijkheid om individuele vragen en zorgen te verhelderen. Het doel van de counseling is het helpen van mensen bij het proces van omgaan met problemen, onzekerheden en keuzes die zijn ontstaan doordat zij weten dat zij (mogelijk) zijn blootgesteld aan chroom-6.
  • In principe wordt uitgegaan van 1 à 2 consulten. Het consult wordt gevoerd met een ervaren arbeidshygiënist, ondersteund door een arts van de Polikliniek Mens en Arbeid van het Universitair Medisch Centrum Amsterdam. Beide met goede kennis van chroom-6.

Een Persoonlijk Gezondheidskundig Consult kan een aantal behoeften niet invullen en een aantal vragen niet beantwoorden:

  • Het is bijvoorbeeld niet mogelijk aan te tonen in welke mate iemand blootgesteld is geweest.
  • Ook is een PGC een momentopname en biedt het consult geen garantie voor de toekomst. Sommige ziekten hebben een lange periode nodig om zich te ontwikkelen.
  • Het PGC biedt geen algemene gezondheidscheck, health check of bodyscan.
  • Het PGC is niet bedoeld om medisch bewijs te verkrijgen voor het indienen of ondersteunen van een aanvraag voor een uitkering of indienen van een claim.
  • Het PGC is een aanvullende maatregel. Het is nadrukkelijk geen vervanging van de eigen (militair) huisarts of bedrijfsarts. Een oud-medewerker die ziekteklachten heeft moet zich altijd wenden tot zijn eigen huisarts. Een medewerker die vragen heeft over arbeidsomstandigheden of over zijn gezondheid in relatie tot zijn werkzaamheden moet zich wenden tot zijn bedrijfsarts.
wanneer kom ik in aanmerking voor een consult?

Om in aanmerking te komen moet u een functie op een POMS-locatie hebben gehad die behoort tot 1 van de risicogroepen, overeenkomstig met bijlage 1 van de Uitkeringsregeling. De Uitkeringsregeling, inclusief bijlagen, kunt u inzien via de Wettenbank.’

Goed om te weten is dat u ook van het PGC gebruik kunt maken als u al een uitkering heeft ontvangen voor een aandoening, bijvoorbeeld eczeem, maar zich zorgen maakt over een andere aandoening die met chroom-6 te maken kan hebben.

Hoe vraag ik een PGC aan?

Een aanvraag voor een consult kan gedaan worden bij het Informatiepunt Chroom-6. Dit verloopt als volgt:

  • Het Informatiepunt controleert een aantal gegevens en meldt de aanvrager aan bij de Polikliniek Mens en Arbeid.
  • De aanvrager wordt hierna uitgenodigd zelf contact op te nemen met de Polikliniek Mens en Arbeid voor het maken van een afspraak.

Het kan zijn dat door de Polikliniek Mens en Arbeid toestemming wordt gevraagd om contact op te nemen met de huisarts, om medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik op te kunnen vragen. Deze informatie is ondersteunend tijdens het consult, voor het kunnen verhelderen van gezondheidsklachten en zorgen.

Met wie wordt het gesprek gevoerd?

Het consult wordt gevoerd door een ervaren arbeidshygiënist, met bevoegdheid tot het stellen van een diagnose. Er is ook bij een arts bij aanwezig voor consultatie en zo nodig doorverwijzing. Deze specialisten zijn werkzaam bij de Polikliniek Mens en Arbeid van het Universitair Medisch Centrum Amsterdam en beschikken over goede kennis van chroom-6.

Bij de keuze van het instituut voor de uitvoering van het PGC is rekening gehouden met een groot aantal factoren. Zoals onafhankelijkheid, expertise en kennis, competenties en bevoegdheden, bereikbaarheid, relatie met de huisarts en andere behandelaars, schaalbaarheid, logistiek, rapportagevaardigheden en betaalbaarheid. Op grond van deze factoren is ervoor gekozen het PGC te laten uitvoeren door de Polikliniek Mens en Arbeid. Deze kliniek is onderdeel van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, waar bijvoorbeeld ook het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) deel van uitmaakt. De polikliniek werkt samen met een aantal specialistische afdelingen van het Amsterdam UMC en VUMc.

Is het mogelijk dat het PGC leidt tot een advies of doorverwijzing voor aanvullend medisch onderzoek?

Het is mogelijk dat op basis van het PGC en nadere diagnose een chroom-6 gerelateerd medisch onderzoek noodzakelijk of wenselijk is. In dat geval kan de Polikliniek Mens en Arbeid de betrokken oud-POMS-medewerker doorverwijzen voor verder onderzoek, of hiervoor terugverwijzen naar de eigen (militair) huisarts.

Hoe vaak kan een PGC worden aangevraagd? Kan dit elk jaar?

Een PGC is in principe eenmalig en kan dus één keer worden aangevraagd (en ondergaan). Maar als blijkt dat een vervolg in de vorm van een vergelijkbaar consult gewenst is, zal de Polikliniek Mens en Arbeid dit adviseren en kan men met dit advies een vervolgafspraak maken.

Zijn er kosten verbonden aan het consult?

Defensie neemt de kosten van het consult voor haar rekening. Als er op advies van de Polikliniek Mens en Arbeid aanvullend medisch onderzoek wordt uitgevoerd, dan vergoedt Defensie het verplicht eigen risico uit de zorgverzekering dat hiermee samenhangt. De kosten voor het aanvullend medisch onderzoek worden meestal vergoed door de eigen zorgverzekering. U kunt dit van tevoren navragen bij uw verzekeraar.

Wat als ik het niet eens ben met de uitkomst van het PGC?

Een PGC leidt niet tot een besluit. Het persoonlijk consult biedt de gelegenheid om persoonsgerichte voorlichting te geven en counseling aan te bieden. Het consult biedt ook de mogelijkheid om individuele vragen en zorgen te verhelderen. Indien de Polikliniek Mens en Arbeid niet adviseert om nader medisch onderzoek te doen en u bent het daar niet mee eens, dan moet u zich richten tot uw eigen (militair) huisarts.

Waarom is er niet gekozen voor een total body scan?

Naar aanleiding van vragen over total body scans of health checks heeft een zogenaamd Deskundigenberaad zich gebogen over de vraag naar nut, noodzaak en mogelijke positieve- en negatieve effecten van zo’n algemeen gezondheidsonderzoek. Dit Deskundigenberaad concludeert dat voor oud-POMS-medewerkers die blootgesteld zijn aan chroom-6 hierbij dezelfde overwegingen gelden als voor de algemene bevolking. Het Deskundigenberaad volgt hierbij de overwegingen van de Gezondheidsraad.

De soms ernstige negatieve effecten gevolgen van algemene gezondheidsonderzoeken als total body scans komen in verhouding veel vaker voor dan dat ze positieve opbrengst opleveren. Zo verwacht het Deskundigenberaad dat het aanbieden van total body scans en/of algemeen bloed- en urineonderzoek juist leidt tot een toename in onzekerheden. Ernstige klinische aandoeningen of ziektes zonder symptomen die door toepassing van een total body scan een gunstige prognose hebben zijn zeldzaam. De vraag achter de vraag naar iets als een body scan is waarschijnlijk de behoefte aan geruststelling. Een Persoonlijk Gezondheid Consult is dan volgens het Deskundigenberaad veel meer geschikt.

Welke andere mogelijkheid behalve een PGC bestaat er om mijn gezondheid te laten checken?

Het PGC is geen vervanging van de reguliere eerstelijnsgezondheidszorg via de (militair) huisarts of bedrijfsarts. Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, kunt u zich dan ook nog steeds wenden tot uw (militair) huisarts of bedrijfsarts. De huisarts kan eventueel adviseren nader medisch onderzoek te doen uitvoeren.

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?

U kunt altijd contact opnemen met het Informatiepunt Chroom-6. Hier wordt u indien mogelijk direct geholpen of anders doorverwezen naar de juiste partij om uw vraag te beantwoorden.

Beantwoording vragen, begeleiding & ondersteuning

Het Informatiepunt Chroom-6 dat Defensie heeft ingericht is hét loket voor de nazorg rondom chroom-6. Of het gaat om de beantwoording van vragen, begeleiding of ondersteuning, het Informatiepunt staat voor iedereen klaar.

LEES MEER

Op de hoogte blijven & meldpunt chroom-6

Wilt u graag op de hoogte blijven over het onderzoek? Of bent u op zoek naar een meldpunt om een melding doen over uw werksituatie? In beide gevallen kunt u terecht bij het Informatiepunt Chroom-6.

NAAR OP DE HOOGTE BLIJVEN

Actuele informatie

Resultaten onderzoek chroom-6 op alle Defensielocaties later openbaar gemaakt [...]

Nieuwsbrieven januari 2021 [...]

Resultaten RIVM-onderzoek CARC en aanvullende onderzoeken bekend [...]

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven januari 2021 [...]

Nieuwsbrieven april 2020 [...]

Nieuwsbrieven november 2019 [...]

Nieuwsbrieven april 2019 [...]

Op de hoogte blijven

Registreer u bij het Informatiepunt Chroom-6 en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6.

STEL UW VRAAG